Všeobecné podmínky

Stav 11.07.2023

Preambule: Společnost WAW Internethandels GmbH, se sídlem Bundesstraße 66, 8740 Zeltweg, Rakousko, zapsaná ve FB zemského soudu v Leobenu pod FN 438359x, zastoupená jediným oprávněným jednatelem Günterem Omerem, dále také zkráceně „Aquatec“, vyrábí výrobky pro fyzikální úpravu vody.

Společnost Aquatec nabízí smluvní produkt pod označením „Aquavital“ a pod zvláštním označením „Kalkmagnet mit Megaspinn“.

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností Aquatec a zákazníkem.
 2. Dodané zboží zůstává majetkem společnosti Aquatec až do úplného zaplacení.
 3. Pokud jsou pro splnění objednávky nutná dovozní, vývozní nebo jiná úřední povolení, jakož i schválení nebo souhlasy třetích stran, je zákazník povinen je pro zajistit sám.
 4. Všechny lhůty, které jsou spojeny s dodávkou/službou v souladu se smlouvou, začínají běžet následující pracovní den po jejich uplynutí .
 5. Je dohodnuto, že místo plnění/dodání je zároveň místem plnění. Dodávka a poskytování služeb je na náklady a riziko zákazníka.
 6. Ceny se vždy uvádějí v národní měně místa dodání/poskytnutí služby. Daň z obratu se u spotřebitelů neuvádí zvlášť.
 7. Pro soukromé zákazníky: Platba za prodaný produkt musí být provedena na firemní účet společnosti Aquatec do 45 dnů od zahájení zkušebního provozu, přičemž prvních 30 dnů je zkušební provoz zdarma. Vrácení v této lhůtě je možné kdykoli. Společnost Aquatec poskytuje slevu 3 % při platbě do 14 dnů od zahájení testu. Aby klientovi vznikly výhody, musí být platby na účet společnosti Aquatec připsány ve stanovených termínech.
 8. Pro soukromé zákazníky: Zákazník má právo vrátit smluvní výrobek společnosti Aquatec po dobu až tří měsíců od data předání. Pro dodržení lhůty je rozhodující převzetí výrobku společností Aquatec. Zákazník je odpovědný za řádné vrácení výrobku a nese výhradní odpovědnost za náklady na registrované vrácení. Společnost Aquatec přijímá pouze zaplacené vrácené zboží.
 9. Společnost Aquatec nabízí zákazníkům 50letou záruku na životnost a funkčnost svých smluvních výrobků. Platí zákonné předpisy o odpovědnosti.
 10. V případě sporu není zákazník oprávněn zadržet plnění vůči společnosti Aquatec nebo je započíst proti pohledávkám jakéhokoli druhu.
 11. Veškeré záruční nároky, zejména také nároky na náhradu přímých nebo nepřímých škod, také za škody způsobené třetím osobám nebo za následné škody způsobené na jiných věcech nebo za ušlý zisk, jsou vyloučeny.
 12. Změny smlouvy musí být provedeny písemně, aby byly účinné.
 13. Pokud by některé z ustanovení obsažených v těchto všeobecných podmínkách bylo neplatné, zbývající ustanovení zůstávají v každém případě v platnosti. Neplatné ustanovení se nahradí ustanovením, které je nejvhodnější pro splnění jeho účelu. 
 14. Jako výlučné místo příslušnosti je dohodnut Štýrský Hradec.